Caregivers’ Influence on Smartphone Usage of People with Cognitive Disabilities: An Explorative Case Study in Germany

Studija Caregivers’ Influence on Smartphone Usage of People with Cognitive Disabilities: An Explorative Case Study in Germany istraživala je utjecaj njegovatelja na upotrebu pametnih telefona od strane osoba sa intelektualnim oštećenjima. Mada su pametni telefoni i korištenje interneta vrlo česti u zapadnim društvima, ali još uvijek ne koriste mnoge osobe sa intelektualnim oštećenjima. Studija je pokazala da njegovatelji moraju biti svjesni svoje važne uloge u pružanju podrške svojim štićenicima u procesu poboljšanju njihovih medijskih kompetencija i pristupa internetu, a ne samo usredotočiti se na dijagnosticiranu “intelektualnu invalidnost”, već pojačati napore i izbjegavati izbjegavati “doživotno etiketiranje, stigmu i društvenu diskriminaciju i ograničavanje ljudskog prava” za ovu skupinu. Nužno je stvoriti dobre veze između njegovatelja i osoba sa intelktualnim oštećenjima. Posljedično, njegovatelji trebaju podršku za dobivanje znanja na području digitalnih vještina i da ih znaju integrirati u njihov svakodnevni rad sa štićenicima.

Korisni stručni radovi:


Više stručnih radova o dostupnosti do interneta i digitalnim vještinama, ulozi roditelja u razvoju digitalnih vještina, analizi upotrebljivosti hardvera i softvera, ulozi osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu stjecanja digitalnih vještine… Pregledaj →

IDEAL

Improvement of Digital Skills of People with Intellectual Disabilities
Više o projektu IDEAL – www.ideal-projekt.eu